Hội nghị/ Hội thảo

Ứng dụng GIS toàn quốc 2018 (01-06-2018 10:42)

Các mốc thời gian

  • Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 300 từ) - Đã gia han: 30-07-2018
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt - Đã gia hạn: 10-08-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 20-09-2018
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 05-10-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: 10-10-2018
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 30-09-2018
  • Hội thảo chính thức: 27-10-2018

Các thông báoTin tức - Sự kiện

Nhắc nhở hạn cuối gửi bài toàn văn (18-09-2018 16:39)

(Xin lỗi những tác giả đã gửi bài toàn văn đến Ban tổ chức Hội thảo)

BTC Hội thảo xin nhắc các tác giả hạn cuối gửi bài toàn văn là 20/9/2018.

Chi tiết...