Hội nghị/ Hội thảo

Ứng dụng GIS toàn quốc 2018 (01-06-2018 10:42)

Các mốc thời gian

  • Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 300 từ): 30-06-2018
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt: 15-07-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 15-09-2018
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 30-09-2018
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: 10-10-2018
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 30-09-2018
  • Hội thảo chính thức: 27-10-2018

Các thông báo